Învățământ < < <

Prelucrarea Semnalelor

Anul IV, semestrul II

Prezentarea cursului

Structura cursului

Observații

Programa analitică

Suport pentru curs

Laborator

Subiecte date la examen

Prezentarea cursului
   Cursul de Prelucrarea Semnalelor este unul din cursurile de specialitate importante ale Facultății de Automatică și Calculatoare, secția Automatică și Informatică Industrială. Cursul prezintă elemente de bază necesare înțelegerii problemelor care apar în prelucrarea digitală a semnalelor, algoritmi fundamentali în acest domeniu, precum și descrierea unor aplicații practice cu impact tehnic deosebit. Este așadar un curs tipic de inițiere în prelucrarea semnalelor, în urma căruia noțiunile de filtru digital, spectru, eșantionare, cuantizare sau comportare în frecvență a unui sistem discret vor fi, în mod normal, bine asimilate de studenți.
   Pentru înțelegerea noțiunilor prezentate, cursantul trebuie să posede cunoștințe elementare de Teoria Sistemelor și, evident, de Matematică.
   Examinarea constă dintr-o apreciere a activității pe parcursul semestrului (activitatea la laborator), precum și dintr-un examen scris. Examenul scris constă în rezolvarea unui număr de probleme (vezi exemple de subiecte de examen) cu acces la orice sursă de informație proprie (cărți, notițe etc. dar nu și instrumente de calcul) adusă de student în sala de examen.
Structura cursului
 • Facultatea: Automatică și Calculatoare
 • Secția: Automatică și Informatică Industrială
 • Anul IV, semestrul II
 • Puncte de credit: 6
 • Număr de ore :
curs: 42 ore (3 ore pe săptămână)
laborator: 28 ore (2 ore pe săptămână)
total: 70 ore
 • Titulari:
prof.dr.ing. Bogdan Dumitrescu
prof.dr.ing. Dan Stefănoiu
ș.l.dr.ing. Cătălin Petrescu
 • Condiționări: cursurile de Teoria Sistemelor (anul III)
 • Modalitatea de apreciere și notare:
activitatea la laborator: 40 puncte
examen final: 60 puncte
bonus pentru activitate de cercetare: 5 puncte
total: 105 puncte
   Pentru promovarea examenului este necesară obținerea a cel puțin 15 puncte.
   Nota finală va fi calculată prin adunarea punctajelor la activitățile menționate mai sus, împărțire la 10 și rotunjire. Punctajul minim pentru promovare este 50.
Observații
1. In timpul desfașurării examenelor scrise studenții au acces la orice sursă documentară personală scrisă - carți, notițe, fițuici etc.
2. Orice schimb de informații între studenți în timpul examenelor scrise, indiferent de momentul constatării (în timpul desfășurării examenului sau în timpul corecturii) se sancționează cu pierderea examenului. Se sancționează atât sursa cât și destinatarul schimbului de informații.
Programa analitică
1. Prezentare generală, exemple de aplicații ale prelucrării semnalelor. 2 ore
2. Semnale discrete: semnale sinusoidale, semnale exponențiale, transformata Fourier, transformata Z. 4 ore
3. Sisteme discrete: definiții, proprietăți, răspuns la impuls, funcție de transfer, filtre FIR și IIR, filtre cu fază liniară, implementarea filtrelor digitale. 6 ore
4. Proiectarea filtrelor: tipuri de specificații, metoda ferestrei, proiectare în sens CMMP, proiectare în sens minimax (Cebâșev), transformarea filtrelor analogice, transformări în frecvență. 6 ore
5. Eșantionare: eșantionare și reconstrucție, teorema de eșantionare, schimbarea ratei de eșantionare. 6 ore
6. Analiza în frecvență a semnalelor: seria Fourier discretă, transformata Fourier discretă (TFD), transformata Fourier rapidă, considerații practice în utilizarea TFD, elemente de estimare spectrală. 6 ore
7. Cuantizare: definiții, eroare de cuantizare, proiectarea unui cuantizor, algoritmul Lloyd, cuantizare vectorială. 6 ore
8. Aplicații: codarea semnalelor vocale, prelucrare de imagini, standarde. 6 ore
Suport pentru curs
 
   Cartea "Prelucrarea semnalelor: breviar teoretic, probleme rezolvate, ghid Matlab", de B.Dumitrescu, poate fi gasită în secțiunea de download a acestui site.
Laborator
 
   Sediu: Sala ED 205
 
   Dotare: Rețea de 12 calculatoare PC (>1GHz, HDD 20G,....) cu Windows 2000
 
   Număr de ore: 28 (14 ședințe a 2 ore)
 
   Lista lucrărilor de laborator: se găsește in secțiunea download a acestui site. Alte lucrări se găsesc la isps.ecosys.pub.ro. Lucrările efectuate la laborator se stabilesc de comun acord cu cadrul didactic îndrumător.
 
   Fiecare program elaborat de studenți va purta obligatoriu un antet-comentariu care va cuprinde:
 
 • identitatea studentului
 • data elaborării programului
 • informații minimale despre problemă rezolvată:
  • ce problemă se rezolvă
  • cum se rezolvă (metoda folosită)
  • datele de intrare
  • datele de ieșire
Subiecte date la examen
 
   Exemple de subiecte date la examen se găsesc în secțiunea de download a acestui site.